پروژه های انجام شده و در دست انجام

ردیف 

محل اجرای پروژه

مشخصات کار

نام کارفرما

تاریخ عقد

 قرارداد

 

تاریخ تحویل قطعی

76   خراسان جنوبی انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه خط لوله "12 سربیشه / نهبندان  شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1396  1398 

75 

استان سیستان و بلوچستان

نظارت کارگاهی و خدمات مشاوره ای خط لوله انتقال گاز"56،"42،"20 و"16 ایرانشهر-چابهار 

خط لوله انتقال گاز مکران 

1395

1397

74

استان هرمزگان 

انجام طراحی تفصیلی پروژه گازرسانی به نیروگاه غدیر 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 

 1395

 1395

73

استان هرمزگان 

 نظارت عالیه و کارگاهی براجرای عملیات پروژه گاز رسانی به شرکتهای مستقر در سایت 600 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

 1395

1395 

72

استان هرمزگان 

طراحی پروژه گازرسانی به شرکتهای مستقر در سایت 600 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 

1395

1395 

71

استان کرمان

خدمات طراحی شبکه توزیع روستاهای حومه رودبار 

شرکت گاز استان کرمان 

 1395

1395

70

استان هرمزگان

نظارت کارگاهی و عالیه ایستگاههای کنترل فشار سرخون - بندرعباس  

 مهندسی و توسعه گاز ایران 

1394

1395

69

استان کرمان  
طراحی شبکه داخلی گازرسانی برخی شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان

 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

1394

1394 

68 

استان خراسان رضوی  

نظارت عالیه و کارگاهی خط انتقال گاز 10اینچ همت اباد -بار

مهندسی و توسعه گاز ایران

1394 

1397

67

استان یزد 

نظارت عالیه و کارگاهی خط انتقال گاز "20 بافق-بهاباد

مهندسی و توسعه گاز ایران 

 1394

1398

66

استان بوشهر 

طراحی پایه و تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه خط انتقال "56 نهم سراسری گاز (گستره اختر-اهرم)

مهندسی و توسعه گاز ایران

1394

1395

65

 میدان نفتی آزادگان جنوبی

 طراحی خطوط لوله صادرات نفت و گاز و انتقال نفت به تلمبه خانه غرب کارون 

شرکت مهندسی و توسعه نفت 

1394

1395

64 استان کرمان  طراحی خط لوله "6 انتقال گاز با فشار طراحی 1150پوند بر اینچ مربع خبر ، دشتاب و بافت  شرکت گاز استان کرمان  1394 1395 
63  آذربایجان غربی خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث تغییر مسیر خط لوله گاز رسانی به شهرهای سردشت و ربط   شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  1394  1395
62  استان کرمان  طراحی شبکه گاز رسانی به روستاهای کهنوج و رودبار   شرکت گاز استان کرمان  1394  1394
61 استان قزوین  طراحی پایه و تفصیلی خط انتقال گاز "20 تقویتی قزوین   مهندسی و توسعه گاز ایران  1393  1394
 60  استان کرمان خدمات نظارت عالیه و کارگاهی ادامه پروژه خط انتقال گاز "24 بافق   مهندسی و توسعه گاز ایران   1393  1394
 59 کشور عراق  طراحی خط انتقال گاز "48 نفت خانه به بغداد  I.C.G Group   2011  2012
 58 آذربایجان غربی  مطالعه و طراحی مسیر جایگزین خط لوله گاز رسانی به شهرهای سردشت و ربط  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران   1392 1393 
 57 استان خراسان جنوبی  انجام خدمات مهندسی خط لوله سربیشه/نهبندان   مهندسی و توسعه گاز ایران  1392  1393
 56 استان یزد   ادامه طرحی خط انتقال گازبافق("20 بهاباد)   مهندسی و توسعه گاز ایران   1392  1392
 55 قوشه/دامغان/نکا/ کیاسر/ ساری  نظارت عالیه و کارگاهی /مهندسی ارزش پروژه خط انتقال گاز "42 قوشه/دامغان/نکا/ساری/کیاسر به روش PCF  شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   1392 1396 


ادامه