امروز : یک شنبه , 17 اسفند 1399
  • انجام مطالعات جامع و طراحی شبکه گاز در سایت 5,000 هکتاری  منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس

کارفرما: منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس

محل پروژه:  بندرعباس


  • تهیه طرح توجیهی فنی پایانه نفتی به ظرفیت  1,000,000 متر مکعب در بندر خلیج فارس و اسکله 100,000 تنی در مجتمع بندر شهید رجایی

           کارفرما: شرکت بناگستر کرانه

           محل پروژه: بندر شهید رجایی


  • تهیه طرح توجیهی اقتصادی پایانه نفتی به ظرفیت 1,000,000 متر مکعب در بندر خلیج فارس و اسکله 100,000 تنی در مجتمع بندر شهید رجایی

           کارفرما: شرکت بناگستر کرانه

           محل پروژه: بندر شهید رجایی


  • توسعه شبکه خط لوله سوخت رسانی در فرودگاه های بین المللی امام خمینی به هواپیما به روش EPC

           کارفرما: طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی

           محل پروژه: فرودگاه بین المللی امام خمینی