امروز : یک شنبه , 17 اسفند 1399
  • طراحی جهت شبکه گازرسانی و نظارت عالیه و کارگاهی  سایت شرکت صبا فولاد خلیج فارس

کارفرما: شرکت صبا فولاد خلیج فارس

محل پروژه: استان هرمزگان


  • طراحی شبکه گازرسانی شهرک صنعتی تولا

              کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم

               محل پروژه: قشم


  • طراحی شبکه تغذیه و توزیع روستاهای کهنوج و و رودبار

کارفرما: شرکت گاز استان کرمان

محل پروژه : کهنوج و رودبار


  • طراحی خط تغذیه وتوزیع ایستگاههای تقلیل فشار و طراحی 45  کیلومتر خط انتقال عشق آباد

کارفرما: شرکت گاز استان یزد

محل پروژه: استان یزد


  • طراحی 700 کیلومتر شبکه گاز رسانی و 6500 کیلومتر نقشه برداری 1,200 حفره های خالی استان گیلان

         کارفرما: شرکت گاز استان گیلان

         محل پروژه: استان گیلان


  • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز و تغذیه منطقه الموت

کارفرما: شرکت گاز استان قزوین

محل پروژه: الموت


  • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی تولا (PC)

کارفرما: منطقه آزاد قشم

محل پروژه: قشم


  • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه های کنترل فشار سرخون 

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه: بندرعباس