امروز : جمعه , 29 شهریور 1398
  • طراحی خط تغذیه وتوزیع ایستگاههای تقلیل فشار و طراحی 45  کیلومتر خط انتقال عشق آباد

کارفرما: شرکت گاز استان یزد

محل پروژه: استان یزد


  • توسعه ایستگاه تقویت فشار گاز طبیعی نورآباد 2 در کیلومتر 260 مسیر خط دوم سراسری گاز

         کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران

         محل پروژه: نورآباد