امروز : یک شنبه , 17 اسفند 1399
 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط لوله 10 اینچ انتقال گاز از خاش به میرجاوه 

         کارفرما: شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران

         محل پروژه:  خاش و میرجاوه


 • خدمات مهندسی و طراحی  مسیر جایگزین خط لوله" 16  گازرسانی به شهرهای سردشت و ربط

         کارفرما: شرکت توسعه منابع و نیروی ایران

         محل پروژه:  سردشت و ربط


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "16 و خطوط تغذیه منطقه لاریجان

         کارفرما: شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران

         محل پروژه:  استان تهران


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز " 16 بره سر- جیرنده – دیلمان

کارفرما: شرکت گاز استان گیلان

محل پروژه: بره سر-جیرنده و دیلمان


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "12 شهرستان طارم

         کارفرما: شرکت گاز استان زنجان

         محل پروژه: طارم


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "12  دوستکوه – گورزین

         کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم

         محل پروژه: قشم


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "12  تازه آباد- جانکاه-لولمان

         کارفرما: شرکت گاز استان گیلان

         محل پروژه: استان گیلان


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "10  زرین آباد-خدابنده

         کارفرما: شرکت گاز استان زنجان

محل پروژه: استان زنجان


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "8   شهرستان رودان

         کارفرما: شرکت گاز استان هرمزگان

         محل پروژه: رودان


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز "8  آباده - طشک کره ای

         کارفرما: شرکت گاز استان فارس

         محل پروژه: آباده و طشک کره ای


 • خدمات مشاوره ای  و نظارت کارگاهی خط لوله انتقال گازهای "56 -"42-"20-"16  ایرانشهر-چابهار

         کارفرما: شرکت خط لوله مکران

         محل پروژه: ایرانشهر-چابهار


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای خط لوله انتقال گاز  " 20 و "16 نیروگاه های شماره 3 و 4 زنجان (گرماب-زرین رود) ، نظارت خط انتقال گاز" 12گرماب-زرین رود

کارفرما: شرکت گاز استان زنجان

محل اجرا: استان زنجان


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی در بر اجرای خطوط  لوله انتقال گاز "30-"20-"16-"10-"8 در سطح استان کرمان

کارفرما: شرکت گاز استان کرمان

محل پروژه: استان کرمان


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث تغییر مسیر خط لوله" 16 اینچ گازرسانی به شهرهای سردشت و ربط در استان آذربایجان غربی

         کارفرما: شرکت توسعه منابع و نیروی ایران

         محل پروژه: استان آذربایجان غربی


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی و عالیه خط لوله انتقال گاز  "12 سربیشه- نهبندان

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه: استان خراسان جنوبی


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای عملیات خط لوله انتقال گاز  "12 منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

کارفرما: منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلج فارس

محل پروژه: بندرعباس


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تغییر کلاس خط لوله انتقال گاز  " 12 بندر پهل

کارفرما: منطقه آزاد قشم

محل پروژه: بندرپهل


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی  خط لوله انتقال گاز  " 10 همت آباد-بار

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل پروژه: همت آباد-بار


 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای خط لوله انتقال گاز  10 اینچ فردوس-آیسک-سه   قلعه

کارفرما: شرکت گاز استان خراسان جنوبی

محل پروژه: استان خراسان جنوبی


 • خدمات مهندسی و طراحی خط لوله انتقال گاز کلشیم- اشکورات- رحیم آباد

کارفرما: شرکت گاز استان گیلان

محل پروژه: استان گیلان